VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Tým TU Brno Racing funguje pod záštitou Vysokého učení technického v Brně. V současné době studuje na VUT více jak 24 tisíc studentů. VUT v Brně nabízí studium na osmi fakultách a třech vysokoškolských ústavech.

Členové našeho týmu jsou studenty následujících fakult a ústavu:

 • Fakulta strojního inženýrství
  Je s celkovým počtem téměř 4500 studentů a 15 odbornými pracovišti druhou největší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Základním cílem fakulty je vzdělávání ve strojírenských oborech a oborech aplikovaných věd, kde FSI úzce spolupracuje s jinými fakultami v rámci VUT. Z fakulty strojního inženýrství pochází většina členů týmu TU Brno Racing.
 • Fakulta informačních technologií
  Fakulta informačních technologií (FIT) byla založena 1. 1. 2002 na základě Ústavu informatiky a výpočetní techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky, kde podíl informatiky a výuky přerostl možnosti fakulty a byla zahájena transformace na samostatnou fakultu. V současnosti má již přes 3000 studentů, z nichž vychovává programátory a znalce IT služeb. 
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  U Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) bychom sice také našli datum založení 1. 1. 2002, ale to je způsobeno rozdělením původní Fakulty elektrotechniky a informatiky na dvě samostatné - FIT a FEKT. Historie této fakulty však sahá mnohem dál a to již do roku 1959, kdy byla založena Fakulta elektrotechnická. Studenti se zabývají praktickým využitím elektrické energie, její výrobou, rozvodem a přeměnou na jiné formy energie. Na fakultě studuje přes 4000 studentů. 
 • Fakulta podnikatelská
  Posláním Fakulty podnikatelské (FP) je vychovávat ekonomy a manažery. Svým výzkumným zaměřením chce přispívat k rozšíření poznání a kultivaci podnikatelské sféry a naplňovat tak krédo Fakulty podnikatelské – Prosperita a lidskost. Jako samostatná fakulta působí od září 1992.